Privacy- en cookieverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij jou over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wij respecteren jouw privacy. Tandarts 013 in Tilburg streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Categorieën persoonsgegevens Tandarts 013

Door het gebruiken van onze website en de daarop beschikbare diensten, laat je gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die jij rechtstreeks opgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Jouw gegevens

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Naw-gegevens;
Geslacht;
E-mailadres;
Telefoonnummer
Gegevens over jouw gezondheid;
De naam van je zorgverzekeraar;
De namen van je andere zorgverleners;
Tijdstip van je afspraak;
Betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken we voor de volgende doeleinden:

Het aanmaken van jouw account om je bij de praktijk in te schrijven;
Het inloggen op je account;
Het bijhouden van je medisch dossier;
Het inplannen van een afspraak;
Het uitvoeren van een behandeling;
Het verbeteren van onze dienstverlening;
Het uitvoeren van overige – door jou – gevraagde diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen wanneer je daar zelf toestemming geeft. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst die wij hebben uit te kunnen voeren of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar uit de ‘Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst’ (WGBO). Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. De bewaartermijn voor de betaalgegevens is zeven jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij werken volgens de NEN7510-norm voor informatiebeveiliging. Ook is in de praktijk een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om jou van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij géén gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals computer, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google houdt zich aan de privacybeginselen en is aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kun je de privacyverklaring van Google lezen.

In je browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit lees je na in de handleiding van je browser.

Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken je gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je maakt je verzoek kenbaar bij ons door ons een e-mail te sturen aan info@tandarts013.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 013-5424562. Wij streven ernaar om binnen veertien werkdagen op je verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen maken we dan via onze website bekend. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens Tandarts 013 in Tilburg

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Neem dan contact met ons op:

Tandarts 013
Nieuwlandstraat 35

013-5424562
info@tandarts013.nl